rezerwuj online

Rezerwacja i przelewy

25 wrz 2023
26 wrz 2023
Zapisz się do newslettera i otrzymaj dodatkowy rabat
 1. Strona główna
 2. Rezerwacja i przelewy

Wybór należy do Ciebie

Informacje o płatnościach i rezerwacji

Zachęcamy do dokonywania rezerwacji w EDEN Resort&Spa! Dla Państwa wygody przygotowaliśmy kilka sposobów dokonania rezerwacji.

Mogą Państwo do nas zadzwonić: Tel. (+48) 94 715 15 10 lub napisać: recepcja@edenspa.pl. Zachęcamy również do rezerwacji pokoi, apartamentów i domków za pomocą naszego modułu rezerwacyjnego. 

Rezerwuj pokój

 

Warunki rezerwacji

Rezerwacje telefoniczne przyjmowane są  pod numerami telefonów wskazanymi w zakładce Kontakt.

Każde Państwa zamówienie zostaje naniesione w grafiku rezerwacji. W celu potwierdzenia kontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej aby potwierdzić warunki pobytu i uzgodnić niezbędne kwestie (rodzaj pobytu, rodzaj zakwaterowania, cena, ilość dni, ilość osób itd.).

Szczegółowe warunki płatności zaliczki oraz kwoty i terminy dopłat dostępne są w dokumencie kalkulacji pobytu i ogólnych warunkach uczestnictwa  wysyłanych drogą mailową. Do każdej rezerwacji powinna być dołączona szczegółowa kalkulacja ceny pobytu , kwoty i  terminu zapłaty zaliczki oraz kwoty i terminu zapłaty reszty kwoty za cały pobyt.

W przypadku braku wpłaty wyliczonej zaliczki lub wpłaty całości kowty za pobyt  w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

Ponieważ późno zrealizowany przelew lub przekaz dochodzi często po terminie – wskazane jest wysłanie  e-mailem potwierdzenia wpłaty w dniu jej dokonania.

Dane do przelewów i warunki dokonywania wpłat

Wpłaty na terenie Polski

 • Wpłaty w PLN: 26 1090 1711 0000 0001 4488 2205 (konto w Santander Bank Polska).

 • Odbiorca wpłaty:
  EdenSpa.pl Spółka z o.o.,
  ul. Morska 20A, 76-032 Mielno

 • Wpłaty przekazem pocztowym: Ośrodek „Eden”, ul.Morska 20 A, 76-032 Mielno

Uwaga! W tytule wpłaty prosimy podać dokładny termin pobytu oraz imię, nazwisko i numer telefonu gościa.

Wpłaty z zagranicy

W związku z wysokimi prowizjami pobieranymi przez banki za realizację przelewów zagranicznych, osobom chcącym dokonać zapłaty spoza obszaru Polski zalecamy korzystanie z możliwości zapłaty kartą kredytową za pomocą serwisu:

Wpłaty w Euro

Ewentualne wpłaty w Euro będą przyjmowane na wskazany wyżej nr konta w walucie PLN w Banku BZWBK w Koszalinie i przeliczane z Euro na PLN. Informujemy, że firma EdenSpa.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności oraz nie pokrywa kosztów operacji bankowych przy przelewach w walutach obcych m.in w Euro.

Odbiorca wpłaty:
EdenSpa.pl Spółka z o.o., ul. Morska 20A, 76-032 Mielno : KOD SWIFT: WBKPPLPP

Pobierz plik z danymi do przelewu zagranicznego

 

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA

 w imprezie turystycznej organizowanej przez EdenSpa.pl Spółka z o.o. z siedzibą w Mielnie, przy ul. Morskiej 20a, zwaną dalej Ośrodkiem

WARUNKI OGÓLNE

1. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba dokonująca rezerwacji (zgłaszająca udział w imprezie: osobiście, telefonicznie, internetowo, e-mailem, faxem, pocztą) (Klient) oraz inne osoby wskazane w rezerwacji przez Klienta. 

2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godz. 10.00. W przypadku pobytów z wyżywieniem, pobyt rozpoczyna się i kończy posiłkiem wskazanym w danej ofercie i w korespondencji z recepcją ośrodka. Wydanie klucza do pokoju następuje o godz. 16.00. Pokój należy opuścić do godziny 10:00. Po zgłoszeniu przez Klienta zamiaru wymeldowania Ośrodek może sprawdzić stan zajmowanego przez niego pokoju. 

3. Zakres świadczeń wskazanych w ofercie i/lub potwierdzeniu rezerwacji (ewentualne posiłki, zabiegi, inne usługi) jest określony przedmiotowo i czasowo. Posiłki i usługi niewykorzystane w terminie, z przyczyn dotyczących uczestnika imprezy, nie podlegają zamianie na inne ani ekwiwalent w jakiejkolwiek innej formie – w tym gotówkę. 

4. Zabiegi w Ośrodku wykonywane są przez podmioty zewnętrzne. Opłaty za wszystkie zabiegi pobierane są w recepcji, wyłącznie gotówką – z góry, przed wykonaniem zabiegu. Pracownicy Ośrodka mają prawo odmówić wykonania zabiegu, który nie został wcześniej opłacony. Faktury/Rachunki za wykonane zabiegi wystawiane są przez podmioty zewnętrzne. 

5. Potwierdzeniem uprawnień do nabytych świadczeń w ramach danej imprezy mogą być opaski identyfikacyjne, wydawane Klientowi przez Ośrodek w dniu rozpoczęcia imprezy. W takim wypadku wydawanie posiłków, wstęp na basen, do kompleksu SPA oraz udział w zajęciach ruchowych oraz innych świadczeniach realizowanych w Ośrodku odbywa się wyłącznie w stosunku do osób z prawidłowo założoną - odpowiednią opaską (opaska musi być zapięta na nadgarstku). Pracownicy Ośrodka mają prawo odmówić realizacji świadczeń osobom bez założonej opaski. Wydanie nowej opaski w miejsce celowo zniszczonej przez Klienta podlega opłacie w wysokości 5 PLN. 

6. Pobyt osób nie zarejestrowanych możliwy jest tylko i wyłącznie po ich zarejestrowaniu i opłaceniu pobytu. Po godzinie 20:00 na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby zarejestrowane, z opłaconym pobytem. 

7. Na terenie Ośrodka parkowanie jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. W zależności od terminu pobytu miejsca postojowe są płatne lub bezpłatne. Miejsca postojowe są niestrzeżone, Ośrodek nie odpowiada za przechowanie pojazdu i w związku z tym nie odpowiada za szkody związane z uszkodzeniem lub utratą pojazdu, jak i rzeczy się w nim znajdujących. 

8. Klient przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zostanie poinformowany o obowiązujących zasadach parkowania w danym okresie. Nie ma możliwości korzystania z parkingu na terenie Ośrodka, na zasadach innych niż opisane w punkcie 7. 

9. Poza terenem Ośrodka znajduje się na ogólnodostępny, publiczny parking. 

REZERWACJE, PŁATNOŚCI, KAUCJE

10. Opłaty za wszystkie pobyty pobierane są z góry. Klucz do pokoju wydawany jest tylko Klientom, mającym w pełni opłacony pobyt. Zapłata przez Klienta należności za udział w imprezie, oznacza akceptację niniejszych Warunków Uczestnictwa. 

11. Usługi realizowane w Ośrodku płatne są z góry. W przypadku Klientów chcących skorzystać z kredytu hotelowego, przy meldowaniu zostanie zastosowana preautoryzacja karty płatniczej. 

12. Rezerwacja pobytu:

z wyprzedzeniem przekraczającym 21 dni, wymaga zapłaty zaliczki w wysokości minimum 40% wartości imprezy w terminie nie przekraczającym 24 godziny od daty/godziny zgłoszenia, dokonania rezerwacji. Pozostała część należnej kwoty za pobyt, jest płatna w terminie nieprzekraczającym 21 dni od daty planowanego rozpoczęcia pobytu. W każdym jednak przypadku zasady płatności , zwrotów określone są w warunkach opisanych dla danej rezerwacji, typu pobytu. z wyprzedzeniem poniżej 21 dni od daty rozpoczęcia planowanego pobytu wymaga zapłaty za całość imprezy z góry, w terminie nieprzekraczającym 24 godzin od daty/godziny zgłoszenia, dokonania rezerwacji.

14. Rezerwacja pobytu, gdzie wartość rezerwacji wynosi ponad 6.000 PLN (sześć tysięcy złotych),z wyprzedzeniem przekraczającym 60 dni od daty rozpoczęcia planowanego pobytu, wymaga zapłaty zaliczki w wysokości 50% wartości imprezy, w terminie nieprzekraczającym 24 godziny od daty/godziny zgłoszenia rezerwacji. Z wyprzedzeniem poniżej 60 dni od daty rozpoczęcia planowanego pobytu, wymaga zapłaty za całość w terminie nieprzekraczającym 24 godzin od daty i godziny zgłoszenia rezerwacji.

15. Rezerwacje telefoniczne dokonane w terminie do 72 h przed planowanym rozpoczęciem pobytu, w celu potwierdzenia wymagają wpłaty całości należności na konto Ośrodka w dniu dokonania rezerwacji oraz przesłania do recepcji ośrodka mailem potwierdzenia dokonania wpłaty (adres: recepcja@edenspa.pl). W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w terminie: do godz. 18:00 w dniu dokonania rezerwacji - rezerwacja jest anulowana, o czym Ośrodek zawiadomi Klienta drogą mailową lub telefoniczną ( sms), a ewentualny pobyt Klienta będzie mógł być realizowany, na podstawie ponownej rezerwacji, i tylko w przypadku dostępności miejsc noclegowych i określonych świadczeń.

16. W przypadku skorzystania z oferty bezzwrotnej – nie ma możliwości modyfikacji ani anulacji rezerwacji (odstąpienia od umowy). Oferta taka wymaga dokonania całości zapłaty za pobyt w momencie dokonania rezerwacji, a wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach i w żadnej części. 

17. Na miejscu w Ośrodku mogą być pobierane kaucje związane z pobytem Klienta. Kaucja służy zabezpieczeniu roszczeń Ośrodka na wypadek utraty lub uszkodzenia sprzętu, mienia ośrodka z winy Klienta. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia pobytu Klienta o ile nie zostało uszkodzone mienie oraz nie powstała szkoda w wyposażeniu, wypożyczonym sprzęcie etc., gotówką lub przelewem na wskazane pisemnie konto.

18. Ośrodek może odstąpić od pobierania  kaucji za użyczenie gościom ośrodka niektórych sprzętów, jak: rowery, inne sprzęty sportowe oraz udogodnienia dla pobytów z dziećmi. Klient zobowiązuje się do prawidłowego użytkowania udostępnionego sprzętu i zwrócenia go w wyznaczonym terminie, w stanie niepogorszonym. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub uszkodzenia z winy Klienta, udostępnionego mu sprzętu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć koszty jego naprawy lub zapłacić jego równowartość, jeżeli sprzęt został zgubiony lub nie nadaje się do naprawy. 

ODWOŁANIE IMPREZY

19. Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania imprezy:

a) z przyczyn od niego niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej itp.). b) z powodu niedostatecznej frekwencji uczestników. W obu wskazanych przypadkach Klient otrzymuje propozycję innej imprezy, imprezy w innym terminie albo całkowity zwrot dokonanych wpłat. O odwołaniu imprezy Ośrodek zawiadomi Klienta w terminie do 10 dni przed datą planowanej imprezy. 

REZYGNACJE  Z IMPREZY, ROZLICZENIA

20. Klient może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się: dzień wpływu stosownego pisemnego oświadczenia (z oryginalnym podpisem Klienta), a także dzień następujący po dniu w którym Klient nie wykona czynności określonej w zgłoszeniu (np. nie dokona pełnej wpłaty) oraz dzień rozpoczęcia pobytu, jeżeli Klient nie weźmie w nim udziału. 

21. Wpłacone przez Klienta zaliczki na poczet rezerwacji nie podlegają zwrotowi w pieniądzu. Rozliczenie z tego tytułu następuje w sposób określony w pkt.  22. 

22. Klient ma możliwość przeniesienia rezerwacji na inny termin i w takim przypadku wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet nowej rezerwacji. Nowy termin pobytu w takim przypadku, winien nastąpić w ciągu 60 dni od daty pierwotnie zaplanowanego pobytu w  Ośrodku. Jeśli klient w wyznaczonym terminie nie zrealizuje nowego pobytu o wartości nie mniejszej niż pierwotna wartość zarezerwowanego pobytu,   wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 

23. W przypadku gdy Klient odstępując od umowy (rezygnując z imprezy) wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie w swoje miejsce przed rozpoczęciem imprezy i przekaże jej swoje uprawnienia do imprezy, a osoba ta przejmie obowiązki wynikające z umowy i dokona wpłaty za imprezę objętą umową z Klientem, Ośrodek zwróci Klientowi dotychczas wniesione wpłaty. 

24. W przypadku rezygnacji Klienta w czasie trwania imprezy, Ośrodek jest uprawniony obciążyć Klienta kosztami wynikającymi z rezygnacji w pełnej wysokości wartości zarezerwowanego pobytu. 

25. Klient ma możliwość zawarcia - we własnym zakresie lub skorzystać z oferty ośrodka - umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej ale tylko w przypadku dostępności takiej oferty.

REALIZACJA IMPREZY

26. Klienci zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby, za które ponoszą odpowiedzialność. W przypadku wykorzystania przez Uczestnika w trakcie imprezy świadczeń o wartości wyższej niż kwota dotychczas zapłacona za imprezę. Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę najpóźniej w dniu zakończenia imprezy przez Uczestnika. 

27. Klient ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania obowiązującego na terenie Ośrodka regulaminu. Regulamin ten jest wywieszony w recepcji Ośrodka oraz znajduje się na stronie www.edenspa.pl. 

28. Klienci, którzy chcą uczestniczyć w programie zajęć ruchowych realizowanym w Ośrodku są zobowiązani do zaopatrzenia się w odpowiednią odzież i obuwie, umożliwiające bezpieczny udział w zajęciach. Wskazówki dotyczące właściwego ubioru i obuwia Klient otrzymuje wraz z potwierdzeniem rezerwacji. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta. Klient, który ze względu na swoje dolegliwości lub schorzenia ma wątpliwości odnośnie bezpiecznego udziału w programie rekreacyjnym, powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i ustalić czy nie ma przeciwwskazań do udziału w zajęciach oraz przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie. 

29. Realizowane w Ośrodku pakiety pobytowe mają charakter w całości komercyjny i w związku z tym nie podlegają w żadnym stopniu systemowym dofinansowaniom przez PFRON, NFZ, MOPS, GOPS, PCPR ani żadne inne instytucje. Dotyczy to również Pobytów Sanatoryjnych i Pakietów dla Seniorów. 

30. Ośrodek nie zapewnia opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w trakcie pobytu. 

31. Ewentualne reklamacje, wnioski i uwagi należy kierować w formie pisemnej w trakcie trwania imprezy do kierownictwa Ośrodka. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej złożenia. 

32. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

REGULAMIN EDEN Resort&Spa w Mielnie-Unieściu

DOBA HOTELOWA, ZASADY POBYTU

1. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 10.00. W przypadku ofert z posiłkami pobyt rozpoczyna się od pierwszego wykupionego posiłku, zgodnie z informacją podaną Klientowi w potwierdzeniu rezerwacji. Godziny serwowania posiłków są różne w zależności od terminu pobytu. Wydanie klucza do pokoju następuje o godz. 15.00. Pokój należy opuścić do godz. 10.00. 

2. W przypadku pobytu w domkach i apartamentach rodzinnych wjazd/zakwaterowanie jest możliwe w aktualnych godzinach pracy recepcji ośrodka. Domek/apartament należy opuścić do godz. 10.00. 

3. Przy zakwaterowaniu w domku/apartamencie Klient ma obowiązek sprawdzić stan wyposażenia, zgodnie z podpisywaną Kartą Pobytu. Podpisanie Karty Pobytu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta stanu i ilości poszczególnych elementów wyposażenia domku/apartamentu. W przypadku stwierdzenia w trakcie pobytu braków w wyposażeniu, Klient powinien fakt ten niezwłocznie zgłosić w recepcji. 

4. Po zgłoszeniu przez Klienta zamiaru wymeldowania Ośrodek może sprawdzić stan zajmowanego przez niego pokoju, apartamentu lub domku. W przypadku pobytu w domku/apartamencie – przed wymeldowaniem pracownik Ośrodka dokonuje odczytu liczników i kontroli stanu jego wyposażenia. Na tej podstawie dokonywane jest rozliczenie kaucji, w tym pobranie należności za media oraz ewentualne potrącenie należności za braki lub uszkodzenia wyposażenia. Klient ma prawo i powinien uczestniczyć w odbiorze przy wykwaterowaniu. 

5. Przedłużenie pobytu (dłużej niż trwa doba hotelowa) w dniu wyjazdu jest możliwe za dodatkową opłatą (aktualna informacja dostępna w recepcji) i tylko w sytuacji jeśli pokój, apartament lub domek nie jest objęty wcześniejszą rezerwacją.

OPŁATY ZA POBYT I ZABIEGI, UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ, KAUCJE

6. Opłaty za pobyt regulowane są w całości z góry. Klucz do pokoju, apartamentu lub domku wydawany jest tylko Klientom mającym w pełni opłacony pobyt. 

7. Opłata miejscowa płatna jest wyłącznie gotówką, z góry przy zakwaterowaniu. 

8. Opłaty za wszystkie zabiegi należy regulować gotówką w recepcji - z góry przed wykonaniem zabiegu. 

9. Opaski identyfikacyjne służą celom bezpieczeństwa oraz potwierdzają uprawnienia do zakupionych świadczeń. Korzystanie z infrastruktury Ośrodka, wydawanie posiłków, wstęp na basen i do kompleksu SPA oraz udział w zajęciach ruchowych, animacjach i innych świadczeniach realizowanych w ośrodku odbywa się wyłącznie w stosunku do osób z prawidłowo założoną – odpowiednią opaską, (opaska musi być zapięta na nadgarstku). Pracownicy ośrodka mają prawo i obowiązek odmówić realizacji świadczeń osobom bez opaski. Za wydanie nowej opaski w miejsce celowo zniszczonej/zdjętej przez Klienta obowiązuje opłata w wysokości 5 PLN. Ośrodek zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wydawania opasek w wybranych terminach lub w stosunku do niektórych rodzajów pobytów. 

10. W recepcji mogą być pobierane kaucje za wypożyczenie niektórych sprzętów, w tym również użytkowanych w ramach realizacji programu zajęć ruchowych. Kaucja podlega zwrotowi w momencie oddania sprzętu w stanie technicznym niepogorszonym. Klient zobowiązuje się do prawidłowego użytkowania udostępnionego sprzętu i zwrócenia go w wyznaczonym terminie, w stanie niepogorszonym. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub uszkodzenia z winy Klienta, udostępnionego mu sprzętu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć koszty jego naprawy lub zapłacić jego równowartość, jeżeli sprzęt został zgubiony lub nie nadaje się do naprawy. 

11. Kaucja (w gotówce lub poprzez preautoryzację karty kredytowej) pobierana jest również przed rozpoczęciem pobytu w domkach lub apartamentach. 

12. Warunkiem korzystania z kredytu hotelowego jest dokonanie preautoryzacji na karcie kredytowej Klienta. 

13. Za zgubienie/zniszczenie klucza i/lub breloka do pokoju/domku/apartamentu lub karty dostępu do części basenowej obowiązuje opłata w wysokości 50 zł. Zgubienie/zniszczenie szlafroka – opłata w wysokości 200 zł, zgubienie zniszczenie kijów do Nordic Walking – opłata w wysokości 180 zł, zgubienie/zniszczenie ręcznika – opłata 35 zł/1 szt. Opłaty za ewentualne uszkodzenia roweru oraz innych sprzętów podlegają indywidualnej wycenie.

RZECZY WARTOŚCIOWE, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

14. Za rzeczy wartościowe (dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności) właściciel ośrodka odpowiada tylko wówczas, gdy zostały mu wydane na przechowanie. 

15. Właściciel ośrodka może odmówić przyjęcia rzeczy wartościowych do przechowania, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca. 

16. Każdorazowo opuszczając pokój/apartament/domek, Klient powinien upewnić się, że dokładnie zamknął drzwi i okna oraz zgasił światło i wyłączył zbędne odbiorniki prądu. 

17. Zabrania się korzystania w pokojach, domkach i apartamentach z piecyków, grzejników, czajników, grzałek, maszynek do gotowania, i tym podobnych urządzeń – nie stanowiących ich wyposażenia. 

18. W żadnych pomieszczeniach na terenie ośrodka oraz na balkonach i tarasach nie wolno palić tytoniu ani używać otwartego ognia. Osoby nierespektujące tego zakazu zostaną obciążone karą umowną w maksymalnej wysokości 500 zł za każde dodatkowe sprzątanie i malowanie pokoju/apartamentu/domku wynikające z naruszenia tego zakazu. Upoważniony pracownik Ośrodka ma prawo skontrolować pokój/apartament/domek pod kątem stosowania się do zakazu palenia i używania ognia przez Klienta w przypadku spostrzeżeń personelu, uwag lub skarg innych gości, itp. Palenie jest dozwolone tylko w miejscu wyznaczonym – na zewnątrz budynku ośrodka. 

19. Odpadów higienicznych nie należy wrzucać do toalet. 

20. Wszelkie awarie i usterki należy zgłaszać w recepcji obiektu niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Dopuszcza się naprawę usterek podczas nieobecności Klienta w pokoju/domku/apartamencie, po uprzednim poinformowaniu Klienta i za jego zgodą. 

21. Sprzątanie pokoi i apartamentów należy zgłaszać w recepcji hotelowej w dni robocze (od poniedziałku do piątku) do godz. 11.00. Sprzątanie pokoi – przysługuje maksymalnie jednokrotnie na każdy 7-dniowy pobyt, dodatkowe sprzątanie odbywa się za odpłatnością 50 zł za każde sprzątanie. Sprzątanie domków (w trakcie pobytu) odbywa się za odpłatnością 100 zł za każde sprzątanie – na wniosek Klienta. Sprzątanie apartamentów – przysługuje jednorazowo bezpłatnie na każdy 7-dniowy pobyt, dodatkowe sprzątanie odbywa się za odpłatnością 100 zł za każde sprzątanie. 

22. W domkach i apartamentach znajdują się po 4 miejsca do spania i 4 komplety pościeli. Osoby zakwaterowane dodatkowo nie mają zapewnionych łóżek ani pościeli. Wyposażenie domków nie obejmuje ręczników. 

23. Nieczystości należy wrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu kontenerów. Odpady podlegające segregacji należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników.

24. Wszelkie wyposażenie pokoju/domku/apartamentu należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem. 

25. Ośrodek może odmówić ponownego przyjęcia Klienta, który podczas poprzednich pobytów: nie uiścił wymaganych opłat, rażąco naruszył regulamin (w tym w szczególności dotyczący zakazu palenia), wyrządził szkodę w mieniu ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników ośrodka albo innych osób przebywających w ośrodku, bądź też w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowanie ośrodka.

SAMOCHODY

26. Na terenie ośrodka parkowanie jest możliwe tylko w wyznaczonych przez obsługę Ośrodka miejscach. Miejsca postojowe są płatne i niestrzeżone, Ośrodek nie odpowiada za przechowanie pojazdu i w związku z tym nie odpowiada za szkody związane z uszkodzeniem lub utratą pojazdu, jak i rzeczy się w nim znajdujących. 

27. Klient przed rozpoczęciem pobytu jest informowany o obowiązujących zasadach parkowania w danym okresie i dla danej oferty pobytowej. Nie ma możliwości korzystania z parkingu na terenie ośrodka na zasadach innych niż wskazane w pkt 4. Poza terenem Ośrodka znajduje się ogólnodostępny, publiczny parking. 

28. Zabrania się parkowania samochodów na terenach zielonych oraz mycia i sprzątania samochodów na terenie obiektu. 

29. Miejsca postojowe płatne są z góry. Warunkiem skorzystania z miejsca postojowego na terenie Ośrodka jest wydanie przez recepcję karty parkingowej, z której jedną część należy włożyć w widocznym miejscu pod przednią szybę samochodu.

ZAJĘCIA RUCHOWE, PROGRAMY POBYTOWE, BASEN, KORZYSTANIE Z BAZY ZABIEGOWEJ

30. Udział w zajęciach ruchowych i korzystanie z zabiegów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klienta. Klient jest zobowiązany wyposażyć się w odpowiednie obuwie i ubiór do udziału w poszczególnych zajęciach. Zajęcia i zabiegi zawarte w pakietach pobytowych nie podlegają wymianie na inne świadczenia ani nie mogą być odstępowane innym osobom. 

31. Ośrodek nie zapewnia opieki pielęgniarskiej ani lekarskiej w trakcie pobytu. Warunkiem skorzystania z Pobytu Sanatoryjnego, Pakietu Aktywnego lub Pakietu dla Seniorów jest wypełnienie Ankiety Medycznej. 

32. Wejście na basen i do kompleksu SPA odbywa się w wyznaczonych godzinach i wyłącznie na podstawie elektronicznej karty dostępu lub prawidłowo założonej opaski identyfikacyjnej. Czas korzystania z basenu i kompleksu SPA może być ograniczony ze względu na realizowany program rekreacyjny, awarie i przeglądy techniczne, rezerwacje grupowe oraz aktualną dostępność miejsc związaną z zasadami bezpieczeństwa i regulaminu basenowego. Wszystkie dzieci do lat 10 mogą korzystać z basenu wyłącznie w obecności dorosłego opiekuna. 

33. W zależności od zakupionej oferty pobytowej wejście na basen i do kompleksu SPA jest wliczone w cenę pobytu lub płatne dodatkowo.

Informację na ten temat zawierają cenniki pobytowe oraz opis ofert na stronie www.edenspa.pl.

34. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z basenu, zajęć ruchowych oraz urządzeń rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Należy przestrzegać zaleceń higienicznych przed wejściem na basen, skorzystaniem z bazy zabiegowej lub użyciem urządzeń rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. 

35. Przed rozpoczęciem zajęć rekreacyjnych lub skorzystaniem z zabiegów należy bezwzględnie poinformować personel o indywidualnych zaleceniach lub przeciwwskazaniach lekarskich. Rozpoczęcie udziału w zajęciach lub przystąpienie do zabiegów przez Klienta jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego, że stan zdrowia pozwala mu na bezpieczne uczestnictwo w programie. Warunkiem korzystania z zabiegów i programu zajęć ruchowych oraz diety jest wypełnienie ankiety medycznej. 

36. W trakcie zajęć rekreacyjnych i korzystania z urządzeń rekreacyjnych i rehabilitacyjnych należy stosować się do zaleceń instruktorów, ratowników, rehabilitantów i personelu obsługującego bazę zabiegową. 

37. Klient jest zobowiązany do korzystania z zabiegów i zajęć w wyznaczonych dla niego terminach. 

38. Niektóre programy pobytowe i zajęcia grupowe wymagają minimalnej ilości rezerwacji na określony pobyt w danym terminie. Ośrodek ma prawo do odwołania pobytu lub zajęć grupowych w przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń.

INNE

39. Ośrodek świadczy usługi zgodne ze swoim standardem. 

40. Cisza nocna obowiązuje od godziny 21.00 do 07.00. Po godzinie 21.00 na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby zakwaterowane, z opłaconym pobytem. 

41. W kawiarni i jadalni obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholi, napojów i innych produktów żywnościowych zakupionych poza ośrodkiem. Ze względów sanitarnych obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia z jadalni jakichkolwiek posiłków lub produktów spożywczych. Prosimy nie przebywać na terenie jadalni i kawiarni w strojach kąpielowych, szlafrokach i okryciach wierzchnich. 

42. Na terenie całego ośrodka obowiązuje całkowity, bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia w miejscach niedozwolnonych - kara 500 zł

43. Recepcja hotelowa czynna jest w godzinach wskazanych na aktualnych ogłoszeniach umieszczonych na tablicach informacyjnych w ośrodku. Recepcja bazy zabiegowej czynna jest w wyznaczonych godzinach, zgodnie z wywieszoną informacją. Dopuszcza się okresowe zmiany w godzinach pracy obu recepcji. 

44. Faktury wystawiane są na podtawie wcześnejszego zgłoszenia ( przed zapłatą, podanie nr NIP firmy lub danych osoby fizycznej do FV).

45. Odbiornik telewizyjny jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Klient wypożycza odbiornik telewizyjny na czas pobytu do własnego, osobistego użytku. 

46. Zwierzęta przyjmowane są w ograniczonym zakresie – po każdorazowym wcześniejszym uzgodnieniu. Ośrodek przyjmuje wyłącznie małe, nieagresywne i niehałaśliwe zwierzęta, z ważną książeczką szczepień. Obowiązuje opłata za pobyt zwierzęcia oraz kaucja. Zwierzęta są akcetowane tylkow domkach wakacyjnych i apartamentach skandynowskich.

47. Przedmioty osobiste klientów pozostawione w pokojach/apartamentach/domkach lub na terenie Ośrodka będą przechowywane przez Ośrodek przez okres 1 miesiąca. Na wniosek Klienta mogą zostać odesłane na wskazany przez niego adres. Koszty przesyłki ponosi Klient. W przypadku braku kontaktu i dyspozycji ze strony Klienta w okresie 1 miesiąca od daty wyjazdu, pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne. 

48. Grillowanie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonym miejscui. Jakakolwiek obróbka termiczna ryb w domkach lub apartamentach jest zabroniona. Korzystanie z domkach , pokojach , apartamentach z własnych grzejników, kuchenek gazowych lub elektrycznych jest zabronione. Kara regulaminowa 500 zł.

REGULAMIN EDEN Resort & Spa w Mielnie-Unieściu

DOBA HOTELOWA, ZASADY POBYTU

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 10.00. W przypadku ofert z posiłkami, pobyt rozpoczyna się od pierwszego wykupionego posiłku, zgodnie z informacją podaną Klientowi w potwierdzeniu rezerwacji. Godziny serwowania posiłków są różne w zależności od terminu pobytu. Wydanie klucza do pokoju następuje o godz. 15.00. Pokój należy opuścić do godz. 10.00.
 2. W przypadku pobytu w domkach i apartamentach rodzinnych wjazd/zakwaterowanie jest możliwe w aktualnych godzinach pracy recepcji ośrodka. Domek/apartament należy opuścić do godz. 10.00.
 3. Przy zakwaterowaniu w domku/apartamencie Klient ma obowiązek sprawdzić stan wyposażenia, zgodnie z podpisywaną Kartą Pobytu. Podpisanie Karty Pobytu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta stanu i ilości poszczególnych elementów wyposażenia domku/apartamentu. W przypadku stwierdzenia w trakcie pobytu braków w wyposażeniu, Klient powinien fakt ten niezwłocznie zgłosić w recepcji.
 4. Po zgłoszeniu przez Klienta zamiaru wymeldowania, Ośrodek może sprawdzić stan zajmowanego przez niego pokoju, apartamentu lub domku. W przypadku pobytu w pokoju, domku/apartamencie – przed wymeldowaniem pracownik Ośrodka dokonuje odczytu liczników i kontroli stanu jego wyposażenia. Na tej podstawie dokonywane jest rozliczenie kaucji, w tym pobranie należności za media oraz ewentualne potrącenie należności za braki lub uszkodzenia wyposażenia. Klient ma prawo i powinien uczestniczyć w odbiorze przy wykwaterowaniu.
 5. Przedłużenie pobytu (dłużej niż trwa doba hotelowa) w dniu wyjazdu, jest możliwe za dodatkową opłatą (aktualna informacja dostępna w recepcji) i tylko w sytuacji jeśli pokój, apartament lub domek nie jest objęty wcześniejszą rezerwacją.

OPŁATY ZA POBYT I ZABIEGI, UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ, KAUCJE, ZWIERZĘTA

 1. Opłaty za pobyt regulowane są w całości z góry. Klucz do pokoju, apartamentu lub domku wydawany jest tylko Klientom mającym w pełni opłacony pobyt.
 2. Opłata miejscowa płatna jest wyłącznie gotówką, z góry przy zakwaterowaniu.
 3. Opłaty za wszystkie zabiegi należy regulować gotówką w recepcji – z góry przed wykonaniem zabiegu.
 4. Opaski identyfikacyjne służą celom bezpieczeństwa oraz potwierdzają uprawnienia do zakupionych świadczeń. Korzystanie z infrastruktury Ośrodka, wydawanie posiłków, wstęp na basen i do kompleksu SPA oraz udział w zajęciach ruchowych, animacjach i innych świadczeniach realizowanych w ośrodku odbywa się wyłącznie w stosunku do osób z prawidłowo założoną – odpowiednią opaską, (opaska musi być zapięta na nadgarstku). Pracownicy ośrodka mają prawo i obowiązek odmówić realizacji świadczeń osobom bez opaski. Za wydanie nowej opaski w miejsce celowo zniszczonej/zdjętej przez Klienta obowiązuje opłata w wysokości 5 PLN. Ośrodek zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wydawania opasek w wybranych terminach lub w stosunku do niektórych rodzajów pobytów.
 5. W recepcji mogą być pobierane kaucje za wypożyczenie niektórych sprzętów, w tym również użytkowanych w ramach realizacji programu zajęć ruchowych. Kaucja podlega zwrotowi w momencie oddania sprzętu w stanie technicznym niepogorszonym. Klient zobowiązuje się do prawidłowego użytkowania udostępnionego sprzętu i zwrócenia go w wyznaczonym terminie, w stanie niepogorszonym. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub uszkodzenia z winy Klienta, udostępnionego mu sprzętu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć koszty jego naprawy lub zapłacić jego równowartość, jeżeli sprzęt został zgubiony lub nie nadaje się do naprawy.
 6. Kaucja (w gotówce lub poprzez preautoryzację karty kredytowej) pobierana jest również przed rozpoczęciem pobytu w domkach lub apartamentach.
 7. Warunkiem korzystania z kredytu hotelowego jest dokonanie preautoryzacji na karcie kredytowej Klienta.
 8. Za zgubienie/zniszczenie klucza i/lub breloka do pokoju/domku/apartamentu lub karty dostępu do części basenowej obowiązuje opłata w wysokości 50 zł. Zgubienie/zniszczenie szlafroka – opłata w wysokości 250 zł, zgubienie zniszczenie kijów do Nordic Walking – opłata w wysokości 200 zł, zgubienie/zniszczenie ręcznika – opłata 35 zł/1 szt. Opłaty za ewentualne uszkodzenia roweru oraz innych sprzętów podlegają indywidualnej wycenie.

13.a. Zwierzęta przyjmowane są przez Ośrodek w ograniczonym zakresie –jedynie do wyznaczonych pokoi , domków i apartamentów po każdorazowym wcześniejszym uzgodnieniu z Ośrodkiem. Planowany pobyt zwierzęcia należy zgłosić podczas rezerwacji i na ten pobyt wymagana jest zgoda Ośrodka, zawarta w potwierdzeniu rezerwacji. Ośrodek przyjmuje wyłącznie małe, nieagresywne i niehałaśliwe zwierzęta domowe (koty i psy), z ważną książeczką szczepień. Za pobyt zwierzęcia Ośrodek pobiera dodatkową opłatę (w wysokości określonej w cenniku).oraz kaucję 300 zł , wnoszoną w sposób określony w pkt 11. Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zwierzę.

13.b. Kaucja służby zabezpieczeniu roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez zwierzę. Kaucja podlega rozliczeniu, w przypadku gdy nie pokrywa szkody Klient zobowiązany jest do jej uzupełnienia. Kaucja zostanie zwrócona, chyba że zwierzę wyrządziło szkodę, w szczególności doszło do zabrudzeń lub zanieczyszczeń odzwierzęcych w pomieszczeniu udostępnionym Klientowi w związku z pobytem, wymagających niestandardowego sprzątania, a wartość kosztów potrzebnych na usunięcie skutków tych szkód przekracza wysokość kaucji.

13.c. W przypadku trzymania na terenie Ośrodku zwierząt, bez uprzedniej zgody Ośrodka, Ośrodek jest uprawniony zaprzestać spełniać świadczenia na rzecz Klienta, a w przypadku skorzystania z tego uprawnienia Klientowi nie przysługują żadne roszczenia.

13.d. Klient zobowiązany jest do sprzątania po zwierzęciu, oraz do zapewnienia aby zwierzę nie zakłócało wypoczynku innych osób. W przypadku gdyby okazało się, iż Klient nie wykonuje zobowiązania, o którym mowa wyżej lub zwierzę nie spełnia wymogów określonych w pkt 13.a. zdanie trzecie, Ośrodek ma prawo domagać usunięcia zwierzęcia z terenu Obiektu.

RZECZY WARTOŚCIOWE, PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Za rzeczy wartościowe (dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności) właściciel ośrodka odpowiada, gdy zostały mu wydane na przechowanie.
 2. Właściciel ośrodka może odmówić przyjęcia rzeczy wartościowych do przechowania, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
 3. Każdorazowo opuszczając pokój/apartament/domek, Klient powinien upewnić się, że dokładnie zamknął drzwi i okna oraz zgasił światło i wyłączył zbędne odbiorniki prądu.
 4. Zabrania się korzystania w pokojach, domkach i apartamentach z piecyków, grzejników, czajników, grzałek, maszynek do gotowania, i tym podobnych urządzeń – nie stanowiących ich wyposażenia.
 5. W żadnych pomieszczeniach na terenie ośrodka oraz na balkonach i tarasach nie wolno palić tytoniu ani używać otwartego ognia. Osoby nie respektujące tego zakazu mogą zostać obciążone karą umowną wysokości 500 zł za każdy taki przypadek, niezależnie od kosztów dodatkowego sprzątania lub malowania pokoju/apartamentu/domku wynikających z naruszenia tego zakazu. Upoważniony pracownik Ośrodka ma prawo skontrolować pokój/apartament/domek pod kątem stosowania się do zakazu palenia i używania ognia przez Klienta w przypadku spostrzeżeń personelu, uwag lub skarg innych gości, itp. Palenie jest dozwolone tylko w miejscu wyznaczonym – na zewnątrz budynku ośrodka.
 6. Odpadów higienicznych nie należy wrzucać do toalet.
 7. Wszelkie awarie i usterki należy zgłaszać w recepcji obiektu niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Dopuszcza się naprawę usterek podczas nieobecności Klienta w pokoju/domku/apartamencie, po uprzednim poinformowaniu Klienta i za jego zgodą.
 8. Sprzątanie pokoi i apartamentów należy zgłaszać w recepcji hotelowej w dni robocze (od poniedziałku do piątku) do godz. 11.00. Sprzątanie pokoi – przysługuje maksymalnie dwukrotnie na każdy 7-dniowy pobyt, dodatkowe sprzątanie odbywa się za odpłatnością 50 zł za każde sprzątanie. Sprzątanie domków (w trakcie pobytu) odbywa się za odpłatnością 50 zł za każde sprzątanie – na wniosek Klienta. Sprzątanie apartamentów – przysługuje jednorazowo bezpłatnie na każdy 7-dniowy pobyt, dodatkowe sprzątanie odbywa się za odpłatnością 50 zł za każde sprzątanie.
 9. W domkach i apartamentach znajdują się po 4 miejsca do spania i 4 komplety pościeli. Osoby dokwaterowane dodatkowo nie mają zapewnionych łóżek ani pościeli. Wyposażenie domków nie obejmuje ręczników.
 10. Nieczystości należy wrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu kontenerów. Odpady podlegające segregacji należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników.
 11. Wszelkie wyposażenie pokoju/domku/apartamentu należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 12. Ośrodek może odmówić ponownego przyjęcia Klienta, który podczas poprzednich pobytów: nie uiścił wymaganych opłat, rażąco naruszył regulamin (w tym w szczególności dotyczący zakazu palenia), wyrządził szkodę w mieniu ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników ośrodka albo innych osób przebywających w ośrodku, bądź też w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowanie ośrodka.

SAMOCHODY

 1. Na terenie ośrodka parkowanie jest możliwe tylko w wyznaczonych przez obsługę Ośrodka miejscach. Miejsca postojowe są płatne (chyba że w danym okresie Ośrodek nie pobiera opłat z tego tytułu) i niestrzeżone, Ośrodek nie odpowiada za przechowanie pojazdu i w związku z tym nie odpowiada za szkody związane z uszkodzeniem lub utratą pojazdu, jak i rzeczy się w nim znajdujących.
 2. Klient przed rozpoczęciem pobytu jest informowany o obowiązujących zasadach parkowania w danym okresie i dla danej oferty pobytowej. Nie ma możliwości korzystania z parkingu na terenie ośrodka na zasadach innych niż wskazane w pkt 26 i 28-29. Poza terenem Ośrodka znajduje się ogólnodostępny, publiczny parking.
 3. Zabrania się parkowania samochodów na terenach zielonych oraz mycia i sprzątania samochodów na terenie obiektu.
 4. Miejsca postojowe płatne są z góry. Warunkiem skorzystania z miejsca postojowego na terenie Ośrodka jest wydanie przez recepcję karty parkingowej, z której jedną część należy włożyć w widocznym miejscu pod przednią szybę samochodu.

ZAJĘCIA RUCHOWE, PROGRAMY POBYTOWE, BASEN, KORZYSTANIE Z BAZY ZABIEGOWEJ

 1. Udział w zajęciach ruchowych i korzystanie z zabiegów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klienta. Klient jest zobowiązany wyposażyć się w odpowiednie obuwie i ubiór do udziału w poszczególnych zajęciach. Zajęcia i zabiegi zawarte w pakietach pobytowych nie podlegają wymianie na inne świadczenia ani nie mogą być odstępowane innym osobom.
 2. Ośrodek nie zapewnia opieki pielęgniarskiej ani lekarskiej w trakcie pobytu. Warunkiem skorzystania z Pobytu Sanatoryjnego, Pakietu Aktywnego lub Pakietu dla Seniorów jest wypełnienie Ankiety Medycznej.
 3. Wejście na basen i do kompleksu SPA odbywa się w wyznaczonych godzinach i wyłącznie na podstawie elektronicznej karty dostępu lub prawidłowo założonej opaski identyfikacyjnej. Czas korzystania z basenu i kompleksu SPA może być ograniczony ze względu na realizowany program rekreacyjny, awarie i przeglądy techniczne, rezerwacje grupowe oraz aktualną dostępność miejsc związaną z zasadami bezpieczeństwa. Szczegółowe zasady korzystania z basenu określa Regulamin korzystania z basenu, z którym należy się uprzednio zapoznać. . Wszystkie dzieci do lat 10 mogą korzystać z basenu wyłącznie w obecności dorosłego opiekuna.
 4. W zależności od zakupionej oferty pobytowej wejście na basen i do kompleksu SPA jest wliczone w cenę pobytu lub płatne dodatkowo. Informację na ten temat zawierają cenniki pobytowe oraz opis ofert na stronie www.edenspa.pl.
 5. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z basenu, zajęć ruchowych oraz urządzeń rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Należy przestrzegać zaleceń higienicznych przed wejściem na basen, skorzystaniem z bazy zabiegowej lub użyciem urządzeń rekreacyjnych i rehabilitacyjnych.
 6. Przed rozpoczęciem zajęć rekreacyjnych lub skorzystaniem z zabiegów należy bezwzględnie poinformować personel o indywidualnych zaleceniach lub przeciwwskazaniach lekarskich. Rozpoczęcie udziału w zajęciach lub przystąpienie do zabiegów przez Klienta jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego, że stan zdrowia pozwala mu na bezpieczne uczestnictwo w programie. Warunkiem korzystania z zabiegów i programu zajęć ruchowych oraz diety jest wypełnienie ankiety medycznej.
 7. W trakcie zajęć rekreacyjnych i korzystania z urządzeń rekreacyjnych i rehabilitacyjnych należy stosować się do zaleceń instruktorów, ratowników, rehabilitantów i personelu obsługującego bazę zabiegową.
 8. Klient jest zobowiązany do korzystania z zabiegów i zajęć w wyznaczonych dla niego terminach.
 9. Niektóre programy pobytowe i zajęcia grupowe wymagają minimalnej ilości rezerwacji na określony pobyt w danym terminie. Ośrodek ma prawo do odwołania pobytu lub zajęć grupowych w przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń.

INNE

 1. Ośrodek świadczy usługi zgodne ze swoim standardem.
 2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 21.00 do 08.00. Po godzinie 21.00 na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby zakwaterowane, z opłaconym pobytem.
 3. W kawiarni i jadalni obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholi, napojów i innych produktów żywnościowych zakupionych poza ośrodkiem. Ze względów sanitarnych obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia z jadalni jakichkolwiek posiłków lub produktów spożywczych. Prosimy nie przebywać na terenie jadalni i kawiarni w strojach kąpielowych, szlafrokach i okryciach wierzchnich.
 4. Na terenie całego ośrodka obowiązuje całkowity, bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 5. Recepcja hotelowa czynna jest w godzinach wskazanych na aktualnych ogłoszeniach umieszczonych na tablicach informacyjnych w ośrodku. Recepcja bazy zabiegowej czynna jest w wyznaczonych godzinach, zgodnie z wywieszoną informacją. Dopuszcza się okresowe zmiany w godzinach pracy obu recepcji.
 6. Faktury wystawiane są tylko na podstawie paragonów z kasy fiskalnej, (Klient powinien zachować paragony do czasu zakończenia pobytu).
 7. Odbiornik telewizyjny jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Klient wypożycza odbiornik telewizyjny na czas pobytu do własnego, osobistego użytku.
 8. Przedmioty osobiste klientów pozostawione w pokojach/apartamentach/domkach lub na terenie Ośrodka będą przechowywane przez Ośrodek przez okres 1 miesiąca. Na wniosek Klienta mogą zostać odesłane na wskazany przez niego adres. Koszty przesyłki ponosi Klient. W przypadku braku kontaktu i dyspozycji ze strony Klienta w okresie 1 miesiąca od daty wyjazdu, pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne.
 9. Grillowanie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Jakakolwiek obróbka termiczna ryb w domkach lub apartamentach jest zabroniona.
   

Informujemy również, że Ośrodek Eden zastrzega sobie prawo do zabezpieczania płatności za pobyt i inne zamówione usługi gotówką lub za pomocą karty kredytowej (konieczne jest posiadanie przy sobie ważnej karty kredytowej – karta z wypukłymi napisami i kodem CVV/CV2/CID na odwrocie). Na poczet zabezpieczenia klient składa oświadczenie o zgodzie na obciążenie karty kredytowej wartością zamówionych usług.

Klucze do pokoju, domku lub apartamentu wydawane są wyłącznie osobom mającym w pełni opłacony pobyt.

newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!
Otrzymuj żniżki i informacje z naszego hotelu.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez EdenSpa.pl. Spółka z o.o., ul. Morska 20A, 76-032, Mielno Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane